Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

Laisvos mokymosi vietos:

Laisvų mokymosi vietų skaičius klasėse nuo 2019-09-01:
Pirmose klasėse 28 vietų;
Antrose klasėse 19 vietų;
Trečiose klasėse 28 vieta;
Ketvirtose klasėse  0 vietų.

 

Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

 MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ, PERĖJIMAS Į KITĄ MOKYKLĄ  IR PAŠALINIMAS IŠ GIMNAZIJOS

1. Gimnazija komplektuojama Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir gimnazijos mokinių priėmimo tvarka.
2. Mokiniai, pageidaujantis mokytis pagal  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos apraše nustatyta tvarka.

3. Prašymai dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pateikiami mokyklos direktoriaus vardu ir registruojami vadovaujantis gaunamų dokumentų registravimo tvarka.

4. Į gimnazija priimami visi pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą įgyti pageidaujantys ir savo poreikiams atitinkančias programas įsisavinti pajėgiantys mokiniai.

5. Į pirmąją ir antrąją gimnazijos klases priimami visi pagrindinį išsilavinimą įgyti pageidaujantys  mokiniai. Kai stojančiųjų į gimnazijos pirmąją ir antrąją klasę mokinių yra daugiau, nei gimnazija dėl vietų stokos gali priimti, galima jų atranka, vadovaujantis gimnazijoje patvirtinta priėmimo tvarka. Priėmimo kriterijai:

5.1. stojančiųjų pateikti dokumentai apie mokymosi pasiekimus; mokinių darbų aplankai;
5.2. pedagogų charakteristikos – rekomendacijos;
5.3. socialiniai kriterijai, palaikantys mažiau aprūpintų socialinių sluoksnių pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo siekiančius vaikus - našlaičius, daugiavaikių šeimų ir panašiai.

6. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą ( trečiąją ir ketvirtąją gimnazijos klasę) priimami mokiniai, išlaikę pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą. Kai norinčių įstoti yra daugiau, negu gimnazija dėl vietos stokos gali priimti, galima mokinių atranka, vadovaujantis gimnazijoje patvirtinta priėmimo tvarka. Priėmimo kriterijai:

6.1. ugdymo ir ugdymosi pasiekimai (dalykų pažymių vidurkis yra ne mažesnis kaip 7 balai);
6.2. olimpiadų, konkursų laimėjimai, liudijantys mokinio motyvuotą  pasirinkimą;
6.3. projektiniai darbai, liudijantys mokinio polinkius, pasirengimą mokytis;

7. Gimnazija su visais naujai priimtais mokiniais sudaro rašytines sutartis:

7.1.  nuo 14 iki 16 metų mokinys mokymo  sutartį gali sudaryti turėdamas tėvų (globėjų ar rūpintojų) raštišką  sutikimą;
7.2. mokiniai nuo 16 metų patys pasirašo mokymo sutartis;
7.3. sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

8. Sutartis registruojama mokyklos mokymo sutarčių registracijos knygoje.

9. Švietimo santykiai mokykloje prasideda nuo pirmos mokymosi dienos; sutartys sudaromos iki pirmos mokymosi dienos. Sutarties nuostata, prieštaraujanti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymui ir kitiems įstatymams, negalioja.

10. Sudarius mokymo sutartį asmuo įtraukiamas į mokyklos mokinių duomenų bazę, formuojama jo asmens byla. Mokinių paskirstymą į klases (srautus) direktorius įformina įsakymu.

11. Vaikas iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas. Nepajėgiantiems mokytis gimnazijoje ar neturintiems mokymosi motyvacijos mokiniams siūloma kita mokymosi forma ar mokykla.

12. Mokinys, jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, Gimnazijos tarybai nutarus ir suderinus su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, gali būti pašalintas iš gimnazijos. Gimnazijos direktorius, suderinęs  su Ukmergės rajono savivaldybės tarybos įgaliota institucija, jo tėvams (globėjams ar rūpintojams) dalyvaujant, mokinį perkelia į kitą mokyklą. Šiuo atveju gimnazija nutraukia sutartį  su mokiniu.

13. Išvykstantiems iš gimnazijos mokiniams išduodama nustatytos formos pažyma, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta  Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos apraše.

14. Mokiniui išvykus iš gimnazijos, jo asmens byla lieka gimnazijoje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas